STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99181 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/08/2021 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

99182 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

99183 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

99184 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 113.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

99185 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1321/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021

99186 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1421/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Đã thu hồi
22/11/2021

99187 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/05/57 Còn hiệu lực
20/05/2022

99188 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 03/PL-NMC/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022

99189 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 02/PL-NMC/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022

99190 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/174 Còn hiệu lực
14/09/2022

99191 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/205 Còn hiệu lực
07/11/2022

99192 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-230322-0011 Còn hiệu lực
12/03/2024

99193 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH - G18-230322-0011-1 Còn hiệu lực
10/04/2024

99194 Phối nhân tạo - Affinity NT Intergrated CVR Oxygenator with Trillium Biosurface TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

99195 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL16/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
27/06/2019

99196 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 08/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/01/2021

99197 Phổi nhân tạo cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0312/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

99198 Phổi nhân tạo cho các hạng cân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 216/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020

99199 Phổi nhân tạo kèm phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL11/170000041/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
28/06/2019

99200 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-01/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022