STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99201 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-01/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

99202 Phổi nhân tạo kềm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-005/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
28/06/2019

99203 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-ATT-001/ 170000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế ATT Đã thu hồi
28/06/2019

99204 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05260717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

99205 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01220817 Công ty Cổ phần và Thương mại Quốc tế ATT Còn hiệu lực
07/08/2019

99206 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02021018 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
22/08/2019

99207 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-ATT-001/ 170000046/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/08/2023

99208 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á ATT-PNT/170000046/PCBPL-BYT Đã thu hồi
27/09/2023

99209 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á ATT-PNT/170000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

99210 Phổi nhân tạo phủ Bioline và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 03.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/10/2023

99211 Phổi nhân tạo phủ SOFTLINE, có bình chứa máu. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 12.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2023

99212 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 022.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

99213 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 114.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

99214 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch cho các hạng cân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL08/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
21/06/2019

99215 Phổi nhân tạo tích hợp siêu lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 115.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

99216 Phổi nhân tạo và Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL39/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2019

99217 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

99218 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

99219 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

99220 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019