STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99241 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05260717 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
02/08/2019

99242 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01220817 Công ty Cổ phần và Thương mại Quốc tế ATT Còn hiệu lực
07/08/2019

99243 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02021018 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
22/08/2019

99244 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-ATT-001/ 170000046/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/08/2023

99245 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á ATT-PNT/170000046/PCBPL-BYT Đã thu hồi
27/09/2023

99246 Phổi nhân tạo kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á ATT-PNT/170000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

99247 Phổi nhân tạo phủ Bioline và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 03.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/10/2023

99248 Phổi nhân tạo phủ SOFTLINE, có bình chứa máu. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 12.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2023

99249 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 022.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

99250 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 114.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

99251 Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch cho các hạng cân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL08/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
21/06/2019

99252 Phổi nhân tạo tích hợp siêu lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 115.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

99253 Phổi nhân tạo và Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL39/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2019

99254 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

99255 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

99256 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

99257 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

99258 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 243/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

99259 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 484/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2019

99260 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 488/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2019