STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99321 Phụ kiện cắt coil ID TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 137/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

99322 Phụ kiện chắn tia X cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1234-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

99323 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL023c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

99324 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ- ngực- lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL039/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99325 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ- ngực- lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL038a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99326 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ-ngực-lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL053/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99327 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ-ngực-lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL050/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99328 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99329 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL042/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99330 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL041/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

99331 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL056/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99332 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL051/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99333 Phụ kiện cho bộ khoan xương đa năng dùng trong phẩu thuật xương và cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL048/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

99334 Phụ kiện cho bộ kít ly tâm tế bào: Dây nối dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1261/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

99335 Phụ kiện cho bộ kít ly tâm tế bào: Túi bảo quản tế bào gốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1261/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

99336 Phụ kiện cho dao mổ điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 01PL/MD-2023 Còn hiệu lực
21/02/2023

99337 Phụ Kiện Cho Dao Mổ Điện: Dây Nối Lưỡi Dao Mổ Điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 17062401/PL-QA Còn hiệu lực
17/06/2024

99338 Phụ Kiện Cho Dao Mổ Điện: Dây Nối Tấm Điện Cực Trung Tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 17062401/PL-QA Còn hiệu lực
17/06/2024

99339 Phụ Kiện Cho Dao Mổ Điện: Tấm Điện Cực Trung Tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 17062401/PL-QA Còn hiệu lực
17/06/2024

99340 Phụ Kiện Cho Dao Mổ Điện: Tấm Điện Cực Trung Tính Dùng Một Lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 17062401/PL-QA Còn hiệu lực
17/06/2024