STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99541 Quả bóp huyết áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1799-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/03/2022

99542 Qủa cầu phản quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
03/06/2019

99543 Quả cầu đánh dấu phản quang dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 48/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

99544 Quả chứa dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190217.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
26/11/2019

99545 Quả dẫn lưu áp lực âm bằng silicon, loại 100 ml x 7 Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

99546 Quả dẫn lưu áp lực âm bằng silicon, loại 200 ml x 10 Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

99547 QUẢ DẪN LƯU ÁP LỰC ÂM KÍN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU 013/2023/AAU-PLTTBYT Còn hiệu lực
25/04/2023

99548 Quả dẫn lưu áp lực âm kín chất liệu silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU 0111/23/AAU Còn hiệu lực
22/11/2023

99549 Quả dẫn lưu áp lực âm kín chất liệu silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU 0211-2023/PL-AAU Còn hiệu lực
27/11/2023

99550 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 200 ml x 10Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

99551 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 200 ml x 12Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

99552 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 400 ml x 12Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

99553 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 400 ml x 14Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

99554 Quả hấp phụ (cho lọc thận nhân tạo) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/12.21/TS-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
28/06/2019

99555 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 02.06/TPC-2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

99556 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 259/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2023

99557 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 02.TP/202308/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

99558 Quả hấp phụ huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 427/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2023

99559 Quả hấp phụ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 01.06/TPC-2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

99560 Quả hấp phụ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 260/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2023