STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99621 Que thử Uric Axit (Uric Acid) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

99622 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

99623 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

99624 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 11/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

99625 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine (Que thử phát hiện Amphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

99626 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 63/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

99627 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2713CL30/719 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

99628 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 39/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

99629 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 285/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
27/08/2021

99630 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 348/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
03/11/2021

99631 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 38/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

99632 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 84/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

99633 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 89/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

99634 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 102/2023/NA-PL Còn hiệu lực
03/10/2023

99635 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 103/2023/NA-PL Còn hiệu lực
03/10/2023

99636 Que thử xét nghiệm bán định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1925/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

99637 Que thử xét nghiệm bán định lượng Albumin và Creatinin nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-16-158/2022/PL Còn hiệu lực
03/11/2022

99638 Que thử xét nghiệm bán định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM ACT-005/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

99639 Que thử xét nghiệm bán định lượng nước tiểu 10 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1584/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/03/2021

99640 Que thử xét nghiệm bán định lượng thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG 020323/PLTTBYT-HD Còn hiệu lực
12/09/2023