STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99701 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu (Que thử phát hiện thai sớm). Tên thương mại: HeraTests™ hCG Pregnancy Rapid Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 206 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

99702 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu (Que thử phát hiện thai sớm). Tên thương mại: VICTORIA ® One Step Pregnancy Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 207 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

99703 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 26.07/PL-TP Còn hiệu lực
26/07/2023

99704 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 230002056/PCBB-HN Đã thu hồi
24/11/2023

99705 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 2411/PL-TP Còn hiệu lực
24/11/2023

99706 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3340/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022

99707 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3968/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

99708 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3970/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

99709 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3705/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023

99710 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2417/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

99711 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2418/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

99712 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 34/2023/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/11/2023

99713 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 12 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 21/2024/NA-PL Còn hiệu lực
07/03/2024

99714 Que thử xét nghiệm định tính IGHBP-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 12PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

99715 Que thử xét nghiệm định tính IGHBP-1 phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 12PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

99716 Que thử xét nghiệm định tính KET-MET(MAMP)-MOR-MDMA-K2-THC trong nước bọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG 11/DOA6.1KETK2-NB-KQPL-KH Còn hiệu lực
06/03/2024

99717 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 009/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99718 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99719 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23037 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

99720 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine (Que thử phát hiện Ketamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022