STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99761 Que thử xét nghiệm định tính LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23026 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

99762 Que thử xét nghiệm định tính LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23026 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

99763 Que thử xét nghiệm định tính ma túy và chất chuyển hóa hóa ma túy trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 02-22/PL-PSC Còn hiệu lực
10/06/2022

99764 Que thử xét nghiệm định tính Marijuana TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99765 Que thử xét nghiệm định tính Marijuana (Que thử phát hiện Marijuana). Tên thương mại: Trueline™ THC Marijuana Rapid Test Strip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 203 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

99766 Que thử xét nghiệm định tính MDMA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 010/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99767 Que thử xét nghiệm định tính MET(MAMP)-THC-MOR-MDMA trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG 02/DOA4.1MDMA-NT-KQPL-KH Còn hiệu lực
06/09/2023

99768 Que thử xét nghiệm định tính MET(MAMP)-THC-MOR-MDMA-KET trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG 03/DOA5.1KET-NT-KQPL-KH Còn hiệu lực
06/09/2023

99769 Que thử xét nghiệm định tính MET(MAMP)-THC-MOR-MDMA-KET-K2 trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KIM HƯNG 09/DOA6.1KETK2-NT-KQPL-KH Còn hiệu lực
01/12/2023

99770 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 012/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99771 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/ MOP/COC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 014/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99772 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/ MOP/KET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 013/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99773 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/MOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 011/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99774 Que thử xét nghiệm định tính Methadone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99775 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

99776 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 008/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

99777 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

99778 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23037 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

99779 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine (Que thử phát hiện Methamphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

99780 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022