STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100081 Stent hút huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 25072022/BPL-DD Còn hiệu lực
25/07/2022

100082 Stent khí phế quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 04/2022/BPL-CA Còn hiệu lực
27/01/2024

100083 Stent kim loại tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

100084 Stent kim loại tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0038/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
25/02/2021

100085 Stent kim loại tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022

100086 Stent kim loại tá tràng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 03/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
04/11/2022

100087 Stent kim loại tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-52/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/12/2022

100088 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 396-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
16/12/2021

100089 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022

100090 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 04/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
25/10/2022

100091 Stent kim loại thực quản có màng che một phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0127-4/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
25/10/2023

100092 Stent kim loại thực quản phủ bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

100093 Stent kim loại thực quản phủ toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

100094 Stent kim loại trực tràng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 01/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
26/10/2023

100095 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

100096 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0037/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
25/02/2021

100097 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.02/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
23/03/2021

100098 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022

100099 Stent kim loại đại trực tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00114-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
10/06/2021

100100 Stent kim loại đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022