STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100121 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-077/PLTTBYT Còn hiệu lực
02/11/2023

100122 Stent niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 006/024-MED/PLTTBYT/Aster-DJS Còn hiệu lực
22/01/2024

100123 Stent niệu quản (Percuflex™ Plus Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0195PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Đã thu hồi
28/04/2020

100124 Stent niệu quản (Percuflex™ Plus Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0195PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

100125 Stent niệu quản (Polaris™ Loop Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0196PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Đã thu hồi
28/04/2020

100126 Stent niệu quản (Polaris™ Loop Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0196PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

100127 Stent niệu quản (Sonde JJ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 190522/PL-SJJ Còn hiệu lực
16/08/2022

100128 Stent niệu quản (Sonde JJ) Ureteral Stent TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181430 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

100129 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 180.1 - ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
23/07/2020

100130 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 52/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

100131 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 27/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

100132 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 33/KQPLHTP Còn hiệu lực
05/02/2024

100133 Stent Niệu quản Cứng Universa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1220 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/01/2021

100134 Stent niệu quản và bộ Stent Polaris Ultra Ureteral Stent TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0024-2/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/10/2023

100135 Stent niệu quản và Phụ kiện dùng để hỗ trợ cho stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

100136 Stent niệu quản đường niệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2281/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/01/2022

100137 Stent niệu đạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 415/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2020

100138 Stent niệu đạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

100139 Stent nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 202/MCV/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021

100140 Stent nong mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018375/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
26/10/2019