STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100641 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 37A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

100642 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100643 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100644 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100645 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 121A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100646 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 123A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100647 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 153A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100648 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 241A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100649 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 283/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100650 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 348A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100651 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 388/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100652 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 389/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100653 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 390/21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

100654 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 449/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100655 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 468A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100656 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100657 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 565/170000035/PVBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100658 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100659 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100660 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 401A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023