STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100721 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 84PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100722 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1640PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100723 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 85-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100724 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2135PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100725 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 86-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100726 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 87-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100727 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 88-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100728 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 89-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100729 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1641PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100730 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 90-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100731 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1642PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100732 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1643PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100733 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2820PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100734 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2821PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/02/2020

100735 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2822PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100736 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2823PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100737 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2824PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100738 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2825PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/02/2020

100739 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2826PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

100740 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2827PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/02/2020