STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100981 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 2203/2023/PLBA-IOL CIMA Còn hiệu lực
24/03/2023

100982 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4046-8PL-TTDV Còn hiệu lực
31/03/2023

100983 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS 03/NTS-PL Còn hiệu lực
04/04/2023

100984 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2889 PL-TTDV Còn hiệu lực
18/04/2023

100985 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 021/VJS-PL Còn hiệu lực
25/04/2023

100986 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 216/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

100987 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2302-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
08/05/2023

100988 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-26-2023 Còn hiệu lực
22/05/2023

100989 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 006-2023/AH-PL Còn hiệu lực
05/07/2023

100990 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-51-2023 Còn hiệu lực
07/08/2023

100991 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0003/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/08/2023

100992 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 09/2023/BPLIOLRU-BK Còn hiệu lực
10/08/2023

100993 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 03/2023/BPLIOLRU-BK Còn hiệu lực
10/08/2023

100994 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

100995 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

100996 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

100997 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 806/2023/PL Còn hiệu lực
18/09/2023

100998 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 202023/BPLIOLRAYNER-BK Còn hiệu lực
25/09/2023

100999 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 26/2023/RAYNER-BA Còn hiệu lực
26/09/2023

101000 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ 01.2023/PL-HUNGVI Còn hiệu lực
11/10/2023