STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101321 Roller Electrode, 5 mm, 24/26 Fr TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ TÍN VIỆT 01/2021/210000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

101322 Ron của nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

101323 Ron của nắp chụp cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

101324 Ròng rọc đôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 961/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
23/12/2019

101325 Rotary File TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 376-EIMI /2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

101326 Rotating Connector TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 079-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

101327 Rotating Hub TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 132-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

101328 Rotating PC A'ssy without end cap (Ống nối) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2624 PL-TTDV Công Ty TNHH Sungwon Medical Còn hiệu lực
02/01/2020

101329 Rotavirus and Adenovirus Combo Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện định tính Rotavirus và Adenovirus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 153/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

101330 Rotavirus Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 153/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

101331 Rotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 05/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
21/02/2020

101332 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-62/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/07/2020

101333 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-935/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/12/2019

101334 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 65/2023/NA-PL Còn hiệu lực
17/04/2023

101335 Round Filter plate part1 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 157-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

101336 Round Filter plate part2 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 157-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

101337 Rọ lấy sỏi dùng trong ERCP nội soi tiêu hóa các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 02/MASLANKA/CVS Còn hiệu lực
04/11/2022

101338 RPR-Carbon * 100 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

101339 RPR-Carbon * 500 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

101340 RPR-VDRL Positive control 1 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019