STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101341 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2889 PL-TTDV Còn hiệu lực
18/04/2023

101342 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 021/VJS-PL Còn hiệu lực
25/04/2023

101343 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 216/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

101344 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2302-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
08/05/2023

101345 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-26-2023 Còn hiệu lực
22/05/2023

101346 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 006-2023/AH-PL Còn hiệu lực
05/07/2023

101347 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-51-2023 Còn hiệu lực
07/08/2023

101348 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0003/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/08/2023

101349 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 09/2023/BPLIOLRU-BK Còn hiệu lực
10/08/2023

101350 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 03/2023/BPLIOLRU-BK Còn hiệu lực
10/08/2023

101351 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

101352 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

101353 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 675/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

101354 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 806/2023/PL Còn hiệu lực
18/09/2023

101355 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 202023/BPLIOLRAYNER-BK Còn hiệu lực
25/09/2023

101356 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 26/2023/RAYNER-BA Còn hiệu lực
26/09/2023

101357 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ 01.2023/PL-HUNGVI Còn hiệu lực
11/10/2023

101358 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 071/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2023

101359 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 071/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2023

101360 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 012023/HC Còn hiệu lực
27/10/2023