STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101721 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-107/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
18/12/2020

101722 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-055/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
13/04/2021

101723 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-137/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
09/09/2021

101724 Sinh phẩm chẩn đoán In vitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-120/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

101725 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101726 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101727 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101728 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101729 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101730 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101731 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101732 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101733 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101734 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101735 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101736 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101737 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101738 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101739 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

101740 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE TT47-02/SHV-RC-2019/170000093/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023