STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101821 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 28/2023/NP-PL Còn hiệu lực
02/03/2023

101822 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 67/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/03/2023

101823 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, ctBil, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 197/2023/NP-PL Còn hiệu lực
27/09/2023

101824 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Na, K, Hct TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

101825 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Natri, Kali, Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 223/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2021

101826 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hct TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 371/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

101827 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 65/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/04/2024

101828 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Lactate TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG PL-NT/ISTAT_0004 Còn hiệu lực
08/03/2024

101829 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 225/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

101830 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 226/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

101831 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 227/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

101832 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 362/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

101833 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 363/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

101834 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 365/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

101835 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 366/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

101836 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 367/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

101837 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 369/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

101838 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 104/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

101839 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 118/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

101840 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 119/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023