STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102101 Thẻ xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

102102 Thẻ xét nghiệm định lượng Hemoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

102103 Thẻ xét nghiệm định lượng hs-CRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

102104 Thẻ xét nghiệm định lượng LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

102105 Thẻ xét nghiệm định lượng Na, K, iCa, Hct, pH, PO2, PCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG PL-NT/ISTAT_0003 Còn hiệu lực
08/03/2024

102106 Thẻ xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

102107 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 28/2023/NP-PL Còn hiệu lực
02/03/2023

102108 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 67/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/03/2023

102109 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, ctBil, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 197/2023/NP-PL Còn hiệu lực
27/09/2023

102110 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Na, K, Hct TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

102111 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Natri, Kali, Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 223/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2021

102112 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hct TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 371/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

102113 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 65/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/04/2024

102114 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Lactate TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG PL-NT/ISTAT_0004 Còn hiệu lực
08/03/2024

102115 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 225/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

102116 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 226/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

102117 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 227/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

102118 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 362/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

102119 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 363/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

102120 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 365/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021