STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102461 Thuốc thử xét nghiệm xác định lượng LDL cholesterol nhỏ đậm đặc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3283/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

102462 Thuốc thử xét nghiệm xác định lượng LDL cholesterol nhỏ đậm đặc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3284/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

102463 Thuốc thử xét nghiệm xác định nồng độ fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3853/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2023

102464 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 268/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021

102465 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD3, CD4, CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

102466 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 137/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

102467 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 137/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
18/08/2021

102468 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 159/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

102469 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 83/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021

102470 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 06/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
05/06/2021

102471 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 52/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

102472 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 33/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

102473 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 46/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/12/2023

102474 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-225/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022

102475 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

102476 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 14/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
17/07/2021

102477 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 28/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

102478 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 17/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
27/06/2023

102479 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 38/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
20/10/2023

102480 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin Owrens TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2275/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022