STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102501 Thuốc thử xét nghiệm định danh Neisseria-Haemophilus và vi sinh vật khó mọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2021

102502 Thuốc thử xét nghiệm định danh Neisseria-Haemophilus và vi sinh vật khó mọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-DKSH/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021

102503 Thuốc thử xét nghiệm định danh Neisseria-Haemophilus và vi sinh vật khó mọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-LAVITEC/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
18/10/2021

102504 Thuốc thử xét nghiệm định danh Neisseria-Haemophilus và vi sinh vật khó mọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06/2022/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/11/2022

102505 Thuốc thử xét nghiệm định danh nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 140621/HN-SR/PLTTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
16/06/2021

102506 Thuốc thử xét nghiệm định danh và phát hiện β-lactamase ở loài Neisseria, loài Haemophilus, Branhamella catarrhalis và Gardnerella vaginalis; xác định kiểu sinh học của Haemophilus influenzae và Haemophilus parainfluenzae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 245/2022/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

102507 Thuốc thử xét nghiệm định danh và phát hiện β-lactamase ở loài Neisseria, loài Haemophilus, Moraxella catarrhalis và Gardnerella vaginalis; xác định kiểu sinh học của Haemophilus influenzae và Haemophilus parainfluenzae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 90/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/04/2023

102508 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh cho vi khuẩn và nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS 06/2023/MA-PL Còn hiệu lực
30/10/2023

102509 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221205-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
06/12/2022

102510 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220923-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/09/2022

102511 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221216-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
16/12/2022

102512 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221220-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

102513 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221207-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
07/12/2022

102514 Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221207-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
08/12/2022

102515 Thuốc thử xét nghiệm định danh và xét nghiệm tính mẫn cảm với thuốc kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210254 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
23/04/2021

102516 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 242/2022/NP-PL Còn hiệu lực
25/11/2022

102517 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 34/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

102518 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2021

102519 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-DKSH/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021

102520 Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-LAVITEC/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
18/10/2021