STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102681 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0099a Còn hiệu lực
21/09/2022

102682 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0054a Còn hiệu lực
27/09/2022

102683 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-181/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102684 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-203/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102685 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102686 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 315 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/09/2021

102687 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

102688 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102689 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 36/2024/NP-PL Còn hiệu lực
29/01/2024

102690 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 33/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

102691 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 34/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

102692 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 142/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

102693 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0012 Còn hiệu lực
10/03/2022

102694 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0003 Còn hiệu lực
18/03/2022

102695 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2627/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

102696 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-Amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-202/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102697 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha2-Antiplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 113/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

102698 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha2-Antiplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

102699 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

102700 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023