STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102741 Thuốc thử xét nghiệm định lượng BCR-ABL1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH OTL-004-1023 Đã thu hồi
16/10/2023

102742 Thuốc thử xét nghiệm định lượng BCR-ABL1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH OTL-004-1023 Còn hiệu lực
26/01/2024

102743 Thuốc thử xét nghiệm định lượng beta human chorionic gonadotropin (β-HCG) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

102744 Thuốc thử xét nghiệm định lượng beta-CrossLaps TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1681/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
08/06/2021

102745 Thuốc thử xét nghiệm định lượng beta-hydroxybutyrat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 95/2023/NA-PL Còn hiệu lực
08/09/2023

102746 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Beta-hydroxybutyrat (β-hydroxybutyrat) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 320 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/09/2021

102747 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 154/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
31/08/2021

102748 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1688/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2021

102749 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3175/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

102750 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 197/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

102751 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3390/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

102752 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bile acids toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 47.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
25/11/2022

102753 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0031 Còn hiệu lực
15/04/2022

102754 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0031-v1 Còn hiệu lực
15/04/2022

102755 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0033 Còn hiệu lực
15/04/2022

102756 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2414/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

102757 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2576/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102758 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2580/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

102759 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0061 Còn hiệu lực
11/05/2022

102760 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0039 Còn hiệu lực
11/05/2022