STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102761 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3269/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

102762 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 16/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
28/06/2022

102763 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
05/04/2022

102764 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210733 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

102765 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD16+ CD56/CD45/CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210677-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
20/08/2021

102766 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD8/CD45/CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210676-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
20/08/2021

102767 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210698-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/08/2021

102768 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4, CD8 và CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210727-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
01/09/2021

102769 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210724-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
31/08/2021

102770 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào lympho T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các tế bào dưới nhóm lympho T như CD4 và CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210783 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/10/2021

102771 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào lympho T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các tế bào dưới nhóm lympho T như CD4 và CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210805 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
28/10/2021

102772 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1687/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2021

102773 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2556/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

102774 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3185/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

102775 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3196/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

102776 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 mbcr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 169/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đã thu hồi
30/03/2021

102777 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 mbcr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 169/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đã thu hồi
30/03/2021

102778 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 mbcr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 195/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Đã thu hồi
07/07/2021

102779 Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 294/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/09/2021

102780 Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2688/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022