STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103281 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 476 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/10/2022

103282 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 351 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/11/2022

103283 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38 / 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

103284 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 382 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

103285 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 21/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

103286 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 264/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

103287 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 267/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

103288 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 504/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

103289 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 505/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

103290 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 708/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023

103291 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103292 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103293 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 137A/170000035/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103294 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 522A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

103295 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

103296 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 05/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

103297 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 37A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

103298 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103299 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023

103300 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2023