STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110741 Tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 22-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

110742 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
28/06/2019

110743 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/06/2019

110744 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190610.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
07/10/2019

110745 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 163-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
30/11/2019

110746 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 193-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
25/06/2020

110747 Tủ âm sâu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 487.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OUTECH Còn hiệu lực
17/09/2020

110748 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 203-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/10/2020

110749 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 235-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
02/03/2021

110750 Tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 24021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
22/04/2021

110751 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 240-PQB/170000029/PCBPL- BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP, Còn hiệu lực
25/06/2021

110752 Tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/07/2021

110753 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-10/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/07/2021

110754 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-10/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/07/2021

110755 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 003-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
19/07/2021

110756 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-16/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
24/08/2021

110757 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 108-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

110758 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 46/PL-VQ Còn hiệu lực
17/06/2023

110759 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 07/10-2023/CV-VNITS Còn hiệu lực
17/10/2023

110760 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 08/10-2023/CV-VNITS Còn hiệu lực
17/10/2023