STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111221 Van tim sinh học (các cỡ, các loại) - Hancock™ Valved Conduit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
05/07/2019

111222 Van tim sinh học (các cỡ, các loại) - Hancock™ Valved Conduit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

111223 Van tim sinh học - Contegra Pulmonary Valved Conduit TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2019

111224 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/265 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

111225 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/267 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

111226 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/38 Còn hiệu lực
14/04/2023

111227 Van tim sinh học dạng ống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/11/224 Còn hiệu lực
19/08/2023

111228 Van tim sinh học Epic Plus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 004/2023/BM-PL Còn hiệu lực
22/08/2023

111229 Van tim sinh học hai lá TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

111230 Van tim sinh học và bộ trợ cụ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

111231 Van tim sinh học và bộ dụng cụ đo, đặt van. TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 270/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
01/12/2022

111232 Van tim sinh học và bộ trợ cụ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

111233 Van tim sinh học và bộ trợ cụ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

111234 Van tim sinh học và bộ trợ cụ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

111235 Van tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0009/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

111236 Van tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0009/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

111237 Van tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0009/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

111238 Van tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0009/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

111239 Van tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0009/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
07/06/2019

111240 Van tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0334/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
27/10/2021