STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111241 Van tim sinh học và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019

111242 Van tim sinh học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/28 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/05/2021

111243 Van tim sinh học và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/161 Còn hiệu lực
25/10/2022

111244 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
13/07/2019

111245 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

111246 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2020

111247 Van tim sinh học và trợ cụ hỗ trợ đo van đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

111248 Van tim sinh học và vật tư tiêu hao, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0067/170000058/PCBPL -BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

111249 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

111250 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

111251 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

111252 Van tim sinh học động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 002/2022/BM-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

111253 Van tim động mạch chủ TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
17/02/2021

111254 Van trocar phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.3/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
26/10/2022

111255 Van truyền dịch không kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 081 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
06/12/2019

111256 Van truyền dịch không kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0221 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
22/03/2021

111257 Van và bộ van dẫn lưu dịch não tủy các loại và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 714/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

111258 Van xả ngưng 10 bar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190895 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
25/09/2019

111259 Van điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

111260 Van điều áp khí Oxy trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 2102/2022/180000013/PCBPL - BYT Còn hiệu lực
21/02/2022