STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111321 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng AMH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 30/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
19/06/2023

111322 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng amikacin, lidocaine, N‑acetylprocainamide, procainamide và quinidine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3327/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
05/12/2022

111323 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 192022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111324 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/14/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

111325 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/14-01/PCBPL- BYT Đã thu hồi
03/03/2022

111326 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 062023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

111327 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2717/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

111328 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2718/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

111329 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 78/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

111330 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Antistreptolysin-O (ASO) và yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0014 Còn hiệu lực
10/03/2022

111331 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng antistreptolysin-O (ASO) và yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0011 Còn hiệu lực
18/03/2022

111332 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng APO A1, APO A2 và APO B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-22/2023/PL Còn hiệu lực
19/01/2024

111333 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Lipoprotein (a), Total Cholesterol, Triglycerides. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 212022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111334 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 141/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

111335 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lương ASO, RF, CRP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

111336 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng bạch cầu và hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 46/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
06/07/2023

111337 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 146/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

111338 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 264/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

111339 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng bicarbonat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 216 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

111340 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 186/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022