STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111361 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 66/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/07/2021

111362 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-6 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

111363 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/31/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

111364 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-048-C Đã thu hồi
29/07/2022

111365 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-121-C Đã thu hồi
13/09/2022

111366 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-CC-190-C Còn hiệu lực
22/02/2023

111367 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 06/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

111368 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240410-02/BPL-AAA Còn hiệu lực
10/04/2024

111369 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Myoglobin, NTproBNP, Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-230/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

111370 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CKMB, Myoglobin, Troponin I, Troponin T, NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 217/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

111371 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine Kinase MB, Myoglobin, NTproBNP, Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-273/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023

111372 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatinine niệu và Microalbumin niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-043/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

111373 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 55/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/06/2021

111374 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-050-B Đã thu hồi
29/07/2022

111375 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-075-B Còn hiệu lực
12/08/2022

111376 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 162022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111377 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 176/2022/NP-PL Còn hiệu lực
21/09/2022

111378 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3189/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

111379 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-20/2023/PL Còn hiệu lực
19/01/2024

111380 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 48/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/12/2023