STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112161 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 061222/NP Còn hiệu lực
21/06/2023

112162 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/RB/VLTR Còn hiệu lực
27/06/2023

112163 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 31/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023

112164 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 30062023/MC-PL Còn hiệu lực
30/06/2023

112165 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

112166 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
23/08/2023

112167 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/UP/VLTR Còn hiệu lực
26/10/2023

112168 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
01/11/2023

112169 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232011/LN-GC-GUI/BPL Còn hiệu lực
20/11/2023

112170 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01B-2023/PLLACO-SP Còn hiệu lực
23/11/2023

112171 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 14/112022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112172 VẬT LIỆU TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 31082023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112173 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 13/102022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112174 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 01082022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112175 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 032022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112176 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 012022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112177 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 26072023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112178 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI 20/PL/MMH Còn hiệu lực
21/02/2024

112179 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0323FUJI-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

112180 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/06 Còn hiệu lực
22/03/2024