STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112361 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2403/DSV/PL-23 Còn hiệu lực
24/03/2023

112362 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/UP/VLTR Còn hiệu lực
28/03/2023

112363 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
03/04/2023

112364 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/PK Còn hiệu lực
19/05/2023

112365 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 061222/NP Còn hiệu lực
21/06/2023

112366 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/RB/VLTR Còn hiệu lực
27/06/2023

112367 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 31/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023

112368 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 30062023/MC-PL Còn hiệu lực
30/06/2023

112369 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

112370 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
23/08/2023

112371 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/UP/VLTR Còn hiệu lực
26/10/2023

112372 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
01/11/2023

112373 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232011/LN-GC-GUI/BPL Còn hiệu lực
20/11/2023

112374 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01B-2023/PLLACO-SP Còn hiệu lực
23/11/2023

112375 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 14/112022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112376 VẬT LIỆU TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 31082023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112377 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 13/102022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112378 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 01082022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112379 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 032022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112380 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 012022 Còn hiệu lực
24/01/2024