STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112721 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1369/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112722 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống sinh hóa Roche/Hitachi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1367/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112723 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1359/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112724 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1370/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112725 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1371/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112726 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1360/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112727 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1343/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112728 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1342/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112729 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1363/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112730 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu trên các máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1361/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112731 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1362/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112732 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa kim hút thuốc thử và mẫu và ống dẫn. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1252/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112733 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1267/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112734 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để vệ sinh điện cực chọn lọc ion và dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa để vệ sinh dòng chảy ISE. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1268/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112735 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1456/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

112736 Vật tư tiêu hao là hộp cassette chứa cu-vét TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1173/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/12/2020

112737 Vật tư tiêu hao là hộp trống dùng để đựng thuốc thử sử dụng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1322/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112738 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1474/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
10/11/2020

112739 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1477/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/11/2020

112740 Vật tư tiêu hao là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi của Internal Standard. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1377/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/08/2020