STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113081 Vật liệu trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1510/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/11/2022

113082 Vật liệu trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU 01/2023/PL-HOANCAU Còn hiệu lực
30/01/2023

113083 Vật liệu trám bít ống tủy TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2023/PL_Trambit Còn hiệu lực
20/06/2023

113084 Vật liệu trám bít ống tuỷ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 02/2023/PL/PA Còn hiệu lực
28/06/2023

113085 Vật liệu trám bít ống tuỷ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 04/2023/PL/PA Còn hiệu lực
28/06/2023

113086 Vật liệu trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

113087 Vật liệu trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 03SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

113088 Vật liệu trám bít ống tuỷ ( không nên sử dụng quá 30 ngày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

113089 Vật liệu trám bít ống tuỷ (không nên sử dụng quá 30) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

113090 Vật liệu trám bít ống tủy bằng calcium silicate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1733/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
10/11/2020

113091 Vật liệu trám bít ống tủy bằng calcium silicate TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 16062023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

113092 Vật liệu trám bít ống tủy Gutta Percha cho máy lèn nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 02/2022/NK3S-HQ Còn hiệu lực
13/07/2022

113093 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 120/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đã thu hồi
18/10/2019

113094 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 119/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2019

113095 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 120/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2019

113096 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191475 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
06/02/2020

113097 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0620 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2020

113098 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2706-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
27/06/2022

113099 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20220713/PL-ANE Đã thu hồi
13/07/2022

113100 Vật liệu trám bít ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20220713/PL-ANE Còn hiệu lực
22/07/2022