STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113501 Vật liệu composite lỏng Esflow TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

113502 Vật liệu Composite lỏng gắn tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

113503 Vật liệu composite lỏng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20240320/SD/BPL Còn hiệu lực
04/04/2024

113504 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-027-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

113505 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-029-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

113506 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-043-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/10/2021

113507 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1265 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

113508 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-057-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

113509 Vật liệu Composite trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4071-3 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

113510 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 06-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

113511 VẬT LIỆU COMPOSITE TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 11-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

113512 Vật liệu Composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 07-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
17/07/2023

113513 Vật liệu composite trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20240402/SD/BPL Còn hiệu lực
04/04/2024

113514 Vật liệu composite trám răng sau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-028-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

113515 Vật liệu composite trám răng sau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-056-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

113516 Vật liệu composite đặc Escom100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

113517 Vật liệu dán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190236.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/11/2019

113518 Vật liệu dán dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 06SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

113519 Vật liệu dán dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 03B-2023/PLLACO-SP Còn hiệu lực
23/11/2023

113520 Vật liệu dán hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1948/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
30/12/2020