STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113601 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202404/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/01/2024

113602 Vật liệu hàn răng (Dùng để thử màu răng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220919/PL-IV-TRY-IN Còn hiệu lực
26/12/2023

113603 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 463-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai Còn hiệu lực
22/08/2019

113604 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 124-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
05/02/2020

113605 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 124-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
05/02/2020

113606 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 124-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
05/02/2020

113607 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 124-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
05/02/2020

113608 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 124-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
05/02/2020

113609 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 124-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
05/02/2020

113610 Vật liệu hàn răng ,che tủy răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 124-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
05/02/2020

113611 Vật liệu hàn răng Prophy Paste TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 085/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

113612 Vật liệu hàn răng tạm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 177-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI Còn hiệu lực
28/06/2019

113613 Vật liệu hàn răng tạm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 047-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

113614 Vật liệu hàn răng tạm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 136-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

113615 Vật liệu hàn răng tạm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 147-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

113616 Vật liệu hàn răng tạm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 060-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

113617 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202203/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
06/10/2023

113618 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202307/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

113619 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202309/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

113620 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202318/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023