STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113661 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3343/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

113662 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3470/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

113663 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính 20 thông số bộ nhiễm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-060/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

113664 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng virus Mumps, virus Measles (Rubeola) và virus Varicella-Zoster (VZV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-121/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/06/2022

113665 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng virus Mumps, virus Measles (Rubeola) và virus Varicella-Zoster (VZV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-017/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

113666 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus Type 1/2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-072/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113667 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng Toxoplasma gondii, Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus Type 1/2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-029/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

113668 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính SARS-CoV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-091/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113669 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính SARS-CoV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-055/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

113670 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgE đặc hiệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 290/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

113671 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgE đặc hiệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 166/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/06/2023

113672 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính độc chất trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-089/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113673 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính độc chất trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-042/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

113674 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính, định lượng DNA/RNA 12 thông số TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3383/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
23/12/2022

113675 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính, định lượng DNA/RNA 12 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3613/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2023

113676 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính, định lượng DNA/RNA 12 thông số TBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4039/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2024

113677 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính, định lượng DNA/RNA 14 thông số TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3382/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
06/03/2023

113678 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính, định lượng DNA/RNA 14 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3612/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

113679 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính, định lượng DNA/RNA 14 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4038/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2024

113680 Vật liệu kiểm soát ba mức (mức thấp - mức bình thường - mức cao) xét nghiệm định lượng 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 12/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023