STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113781 Vật liệu kiểm soát mức 1 cho các xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

113782 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 11 thông số sinh hóa và miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

113783 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 11 thông số sinh hóa và miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

113784 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 14 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

113785 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 40 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

113786 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 43 thông số miễn dịch và sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

113787 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 7 thông số khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Đã thu hồi
21/06/2023

113788 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 7 thông số khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

113789 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa và miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

113790 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

113791 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

113792 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

113793 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

113794 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 07/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

113795 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 07/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

113796 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Lipoprotein (a) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

113797 Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2 xét nghiệm định lượng 17 thông số phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-085/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113798 Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2 xét nghiệm định lượng 17 thông số phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-040/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

113799 Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2 xét nghiệm định lượng Hemoglobin (Total Glycated), Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1, Hemoglobin A1C, Hemoglobin F TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-044/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

113800 Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2 xét nghiệm định lượng Hemoglobin A2, Hemoglobin F và Hemoglobin S TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-080/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022