STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119041 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119042 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119043 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119044 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119045 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 01/2023-PL/YTVN Đã thu hồi
29/03/2023

119046 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 01/2023-PL/YTVN Còn hiệu lực
29/03/2023

119047 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 10/PLYV Còn hiệu lực
07/04/2023

119048 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-092023/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2023

119049 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 19052023_002/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

119050 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 05-IBM/20230531/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

119051 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 116-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023

119052 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 126-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

119053 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 30-PL-AL Còn hiệu lực
13/07/2023

119054 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 46/180000012/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

119055 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA4 Còn hiệu lực
30/07/2023

119056 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 19-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2023

119057 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 17082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

119058 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 128-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

119059 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023009/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
24/08/2023

119060 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20230913/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
14/09/2023