STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119301 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119302 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119303 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119304 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119305 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119306 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119307 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119308 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 270323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

119309 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 01/2023-PL/YTVN Đã thu hồi
29/03/2023

119310 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 01/2023-PL/YTVN Còn hiệu lực
29/03/2023

119311 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 10/PLYV Còn hiệu lực
07/04/2023

119312 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-092023/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2023

119313 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 19052023_002/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

119314 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 05-IBM/20230531/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

119315 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 116-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023

119316 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 126-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

119317 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 30-PL-AL Còn hiệu lực
13/07/2023

119318 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 46/180000012/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

119319 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA4 Còn hiệu lực
30/07/2023

119320 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 19-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2023