STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1341 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Alvo/01/2023 Còn hiệu lực
24/08/2023

1342 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 23-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
22/08/2023

1343 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 01/2023/KQPL Còn hiệu lực
23/08/2023

1344 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23082806/MP-BPL Còn hiệu lực
31/08/2023

1345 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 94/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

1346 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 25.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

1347 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 02/BH-2023 Còn hiệu lực
07/10/2023

1348 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Comen/01/2023 Còn hiệu lực
14/10/2023

1349 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 76/PL-VQ Còn hiệu lực
30/10/2023

1350 BÀN MỔ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 134-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

1351 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 11-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2023

1352 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1123AB-SAIKANG Còn hiệu lực
23/11/2023

1353 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 24/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

1354 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 03/2023/KQPL Còn hiệu lực
05/12/2023

1355 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-012-Uzumcu Còn hiệu lực
14/12/2023

1356 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH 02/TNTECH-2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2023

1357 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 34/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
05/01/2024

1358 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26/BPL-OST Còn hiệu lực
17/01/2024

1359 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 09-PL/MB Còn hiệu lực
03/04/2024

1360 Bàn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 37/PL-VQ Còn hiệu lực
06/04/2024