STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3451 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 05/PL Còn hiệu lực
24/04/2023

3452 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM 06PL/TMSC Còn hiệu lực
26/05/2023

3453 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 121/170000086/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

3454 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 0608/PLTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

3455 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 0608/PLTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

3456 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 0608/PLTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

3457 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG VY 08062002 Đã thu hồi
25/06/2022

3458 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 04/PL Đã thu hồi
24/04/2023

3459 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 04/PL Đã thu hồi
24/04/2023

3460 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 04/PL Đã thu hồi
24/04/2023

3461 Bao cao su tránh thai (màu xanh) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 02/PL Còn hiệu lực
15/08/2022

3462 Bao cao su tránh thai (màu đen) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 02/PL Còn hiệu lực
15/08/2022

3463 Bao cao su tránh thai (màu đỏ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM AN TOÀN 02/PL Còn hiệu lực
15/08/2022

3464 Bao cao su tránh thai / Contraceptive condoms TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 15.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

3465 Bao cao su tránh thai chưa thành phẩm (chưa đóng gói, chưa có dầu bôi trơn) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0054-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
06/03/2021

3466 Bao cao su tránh thai hiệu Andrex TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 635/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
20/05/2020

3467 Bao cao su tránh thai hiệu HERO WIN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 11/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
08/01/2020

3468 Bao cao su tránh thai hiệu Okaya TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 01/PL Còn hiệu lực
28/11/2022

3469 Bao cao su tránh thai hiệu Okimo001 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2408A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

3470 Bao cao su tránh thai hiệu Sapabuki TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1954/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
29/12/2020

3471 Bao cao su tránh thai hiệu Truelove TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2408A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

3472 Bao cao su tránh thai hiệu XW (winmen) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2408A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

3473 Bao cao su tránh thai thành phẩm đã đóng gói, đã có dầu bôi trơn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 192021-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/01/2022

3474 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1642/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH INSTINCTUS VIETNAM Còn hiệu lực
14/07/2019

3475 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2904/MERAT-2020 Văn phòng đại diện. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
02/05/2020

3476 Bao cao su tránh thai TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 19/0512/170000102/PCBPL-BYT/2018 VPĐD.Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
03/05/2021

3477 Bao cao su True-X các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 51.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NÉT ĐẸP HOÀN MỸ Còn hiệu lực
29/11/2019

3478 Bao cao su True-X các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 51.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NÉT ĐẸP HOÀN MỸ Đã thu hồi
27/11/2019

3479 Bao cao su True-X các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 51.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NÉT ĐẸP HOÀN MỸ Đã thu hồi
29/11/2019

3480 Bao cao su Zero - O2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 552-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
16/09/2021