STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3721 Bilirubin Standard (T) (D) 1x1 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3722 Bilirubin Total 11x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3723 Bilirubin Total 12x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3724 Bilirubin Total 2x100 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3725 Bilirubin Total 3x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3726 Bilirubin Total 5x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3727 Bilirubin Total and Direct 2x100 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

3728 Bình (rỗng) dùng chứa dung dịch tạo ẩm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 102/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

3729 BÌNH ÁP LỰC ÂM DẪN LƯU DỊCH VẾT THƯƠNG TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 03_2023/PL Còn hiệu lực
17/06/2023

3730 Binh áp lực âm dẫn lưu vết thương - HIGH PRESSURE VACUUM DR{INACE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1554PL-TTDV Công Ty TNHH Nhân Hiếu Còn hiệu lực
29/01/2020

3731 Bình bốc hơi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-0002122/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

3732 Bình bốc hơi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-0000322/QRA Đã thu hồi
27/01/2022

3733 Bình bốc hơi khí mê (Isoflurane & Sevoflurane) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC PL03/2024 Còn hiệu lực
14/05/2024

3734 Bình bốc hơi khí mê Desflurane TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC 01-2023/PL Còn hiệu lực
05/05/2023

3735 Bình bốc hơi khí mê Desflurane TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2699A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2023

3736 Bình bốc hơi khí mê Sevoflurane TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 233-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Meditronic Còn hiệu lực
03/03/2020

3737 Bình cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1693/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

3738 Bình chống tràn TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1610/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
05/06/2019

3739 Bình chống tràn TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
06/06/2019

3740 Bình chống tràn và Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 406.4-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Khải Anh Còn hiệu lực
22/09/2019

3741 Bình chứa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

3742 Bình chứa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

3743 Bình chứa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

3744 Bình chứa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

3745 Bình chứa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

3746 Bình chứa dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1715/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

3747 Bình chứa dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 390-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

3748 Bình chứa dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 391-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
10/12/2020

3749 Bình chứa dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1220 PL-TTDV Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Xương Còn hiệu lực
29/08/2021

3750 Bình chứa dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019151/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022