STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3781 Bình chứa polyp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-008-2023 Còn hiệu lực
19/04/2023

3782 Bình chứa thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 242/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
07/06/2021

3783 Bình chứa, hút áp lực âm Silicon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 11-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

3784 Bình chứa, hút áp lực âm Silicon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 09-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

3785 Bình chứa, phụ kiện máy CATSmart TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 068-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

3786 Bình cứu hỏa tương thích từ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 27/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

3787 Bình dẫn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 204/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

3788 Bình dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT 05/TLP-BPL Còn hiệu lực
08/06/2023

3789 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL045a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

3790 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0010-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

3791 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL 04/2023/BPL-NAVIGLOBAL Còn hiệu lực
05/06/2023

3792 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 2410/2023/PL Ningboluke Còn hiệu lực
24/10/2023

3793 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230001961/PCBB-HN Còn hiệu lực
07/11/2023

3794 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 02/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
06/01/2024

3795 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

3796 Bình dẫn lưu áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL 02/2023/BPL-NAVIGLOBAL Đã thu hồi
01/06/2023

3797 Bình dẫn lưu áp lực âm (có Troca) các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.22/2019- XNK /170000117 /PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/06/2019

3798 Bình dẫn lưu áp lực âm có trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 080 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
06/12/2019

3799 Bình dẫn lưu áp lực âm có trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

3800 Bình dẫn lưu áp lực âm có trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019

3801 Bình dẫn lưu áp lực âm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1366/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT Còn hiệu lực
25/09/2020

3802 Bình dẫn lưu áp lực âm với Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 024 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
18/07/2019

3803 Bình dẫn lưu áp lực âm với Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 018 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
19/07/2019

3804 Bình dẫn lưu áp lực âm với trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 018 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
12/07/2019

3805 BÌNH DẪN LƯU ÁP LỰC ÂM/BÌNH DẪN LƯU VẾT THƯƠNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0522 PL-PQ Còn hiệu lực
29/06/2022

3806 Bình dẫn lưu dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 82/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

3807 Bình dẫn lưu dịch màng phổi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 005 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019

3808 Bình dẫn lưu dịch màng phổi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0035-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

3809 Bình dẫn lưu dịch màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 11/BPL-OST Còn hiệu lực
17/01/2024

3810 Bình dẫn lưu dịch màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 11/BPL-OST Đã thu hồi
28/04/2022