STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100141 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 194/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100142 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 195/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100143 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 196/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100144 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 197/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100145 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 198/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100146 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 199/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100147 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 200/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100148 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 201/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100149 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 202/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100150 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 203/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100151 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 204/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100152 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 205/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100153 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 206/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100154 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 207/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100155 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 208/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100156 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 209/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100157 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 210/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100158 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 211/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100159 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 212/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100160 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 213/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100161 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 214/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100162 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 215/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100163 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100164 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 217/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100165 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100166 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 219/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100167 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100168 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 221/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100169 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 222/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100170 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 223/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021