STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100291 Thẻ xét nghiệm định lượng Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

100292 Thẻ xét nghiệm định lượng Troponin I, BNP TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 45/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

100293 Thẻ xét nghiệm định lượng TSH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

100294 Thẻ xét nghiệm định lượng U-albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

100295 Thẻ xét nghiệm định nhóm máu ABO tại giường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 12-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
07/10/2021

100296 Thẻ xét nghiệm định tính AHG trực tiếp, gián tiếp và bổ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-251/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

100297 Thẻ xét nghiệm định tính AHG trực tiếp và gián tiếp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-247/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

100298 Thẻ xét nghiệm định tính các kháng thể TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-263/170000033/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/11/2022

100299 Thẻ xét nghiệm định tính các kháng thể kháng kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-271/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

100300 Thẻ xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 39LH/PL-2022 Còn hiệu lực
18/03/2022

100301 Thẻ xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 24-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
08/12/2021

100302 Thẻ xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 06LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

100303 Thẻ xét nghiệm định tính HCV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 25-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
08/12/2021

100304 Thẻ xét nghiệm định tính HCV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 15LH/PL-2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

100305 Thẻ xét nghiệm định tính hệ nhóm máu ABO/Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-173REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

100306 Thẻ xét nghiệm định tính hệ nhóm máu Rh và K TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-177REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

100307 Thẻ xét nghiệm định tính hệ nhóm máu Rh và K TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-006/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/04/2023

100308 Thẻ xét nghiệm định tính hemoglobin trong mẫu phân người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/01/2021

100309 Thẻ xét nghiệm định tính hemoglobin và transferrin trong mẫu phân người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 180/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/01/2021

100310 Thẻ xét nghiệm định tính HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 26-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
14/12/2021

100311 Thẻ xét nghiệm định tính HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 14LH/PL-2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

100312 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.03/BPL-TDH Còn hiệu lực
07/03/2022

100313 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và D yếu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.06/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/03/2022

100314 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 37/2024/NP-PL Còn hiệu lực
30/01/2024

100315 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 284/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100316 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 287/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100317 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 174/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/08/2023

100318 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 40/2024/NP-PL Còn hiệu lực
30/01/2024

100319 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 39/2024/NP-PL Còn hiệu lực
30/01/2024

100320 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 38/2024/NP-PL Còn hiệu lực
30/01/2024