STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100321 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 116/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/08/2021

100322 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 276/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100323 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 277/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100324 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 361/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100325 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 364/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100326 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và hồng cầu mẫn cảm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 283/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100327 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và hồng cầu mẫn cảm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 371/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100328 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 281/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100329 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 282/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100330 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 286/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100331 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 370/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100332 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 373/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100333 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 377/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100334 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 285/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100335 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 365/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100336 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh (C, E, c, e) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 278/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100337 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh (C, E, c, e) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 366/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

100338 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 280/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

100339 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 02/2024/NP-PL Còn hiệu lực
04/01/2024

100340 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 410/2023/NP-PL Còn hiệu lực
10/01/2024

100341 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-072/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2023

100342 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Cw (Rh8) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-193REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

100343 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Jk a, Jk b TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-058/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/06/2023

100344 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu K, k TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-014/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/05/2023

100345 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Le a, Le b TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-079/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

100346 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu P1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-180REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

100347 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên Legionella pneumophila phân nhóm 1 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR07_v01 Còn hiệu lực
22/08/2023

100348 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 02-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

100349 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

100350 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022