STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100351 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 449/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100352 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 468A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100353 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 563/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100354 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 565/170000035/PVBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100355 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 385A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100356 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100357 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 401A/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

100358 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 308/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2023

100359 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 425A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023

100360 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 36/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023

100361 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2023

100362 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 83A/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

100363 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 284/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2023

100364 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 258/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2023

100365 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 412/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2023

100366 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 276/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

100367 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 230/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

100368 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 67/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

100369 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 08/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

100370 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 502/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2023

100371 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 349/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

100372 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 209/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

100373 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

100374 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 703/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

100375 Theo chi tiết phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-17/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

100376 Theo chi tiết phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-18/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

100377 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01150917 Công ty Cổ phần Tư khoa học BIOMEDIC Còn hiệu lực
12/08/2019

100378 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 190-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
22/05/2020

100379 theo danh mục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Số: 27/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đã thu hồi
27/12/2020

100380 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5252021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
25/10/2021