STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100411 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 201/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100412 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 202/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100413 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 203/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100414 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 204/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100415 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 205/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100416 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 206/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100417 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 207/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100418 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 208/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100419 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 209/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100420 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 210/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100421 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 211/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100422 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 212/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100423 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 213/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100424 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 214/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100425 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 215/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100426 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100427 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 217/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100428 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100429 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 219/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

100430 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100431 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 221/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100432 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 222/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100433 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 223/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100434 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 224/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100435 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 225/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100436 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 214/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100437 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 215/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100438 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100439 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 217/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

100440 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021