STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100471 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 226/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Còn hiệu lực
24/05/2021

100472 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 196A/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Khuê Việt Còn hiệu lực
15/06/2021

100473 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 195A/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Khuê Việt Còn hiệu lực
15/06/2021

100474 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 265/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/06/2021

100475 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 266/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/06/2021

100476 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 181/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
14/07/2021

100477 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 624/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng Đại diện Stryker Sales Corporation tại Tp.HCM Còn hiệu lực
27/07/2021

100478 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 438/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng Đại diện Stryker Sales Corporation tại Tp.HCM Còn hiệu lực
27/07/2021

100479 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 249/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Nhi Còn hiệu lực
04/08/2021

100480 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 01/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

100481 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 07/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

100482 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 71/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

100483 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 414/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/08/2021

100484 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/21/170000035/PCBPL-BYT VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
07/08/2021

100485 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 387/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội Còn hiệu lực
19/08/2021

100486 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 591/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
20/08/2021

100487 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 344/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/08/2021

100488 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 350/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/08/2021

100489 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 363/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/08/2021

100490 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 386/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
23/08/2021

100491 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 497/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

100492 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 218 /170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/08/2021

100493 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 552/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/08/2021

100494 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 480/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

100495 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 325/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

100496 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA Còn hiệu lực
26/08/2021

100497 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 493/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
26/08/2021

100498 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 346/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
06/09/2021

100499 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 255/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
10/09/2021

100500 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 398/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M Đã thu hồi
10/09/2021