STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100531 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 454/21/170000035/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2021

100532 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 395/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

100533 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 180/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

100534 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/170000035/PCBPL-BYT Căn cứ yêu cầu của Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
10/01/2022

100535 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

100536 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 367/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

100537 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

100538 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 501/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
10/01/2022

100539 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 717/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

100540 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 123/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100541 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 203/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100542 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 221/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100543 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 426/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100544 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 427/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100545 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 50/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100546 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 86/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100547 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 638/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100548 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 669/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100549 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 60/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100550 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 232/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100551 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 191/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100552 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 399/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100553 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 309/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

100554 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

100555 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 375/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

100556 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 356 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

100557 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 97/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

100558 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 116/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

100559 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 117/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

100560 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 118/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022